Veelgestelde vragen

Alle vragen en antwoorden over kadaster zaken...

 

Wat is een Aanschrijving woningwet?  

 

Een aanschrijving woningwet is een schriftelijke beslissing van de gemeente over wat iemand moet doen om een woning, een ander gebouw, tuin of terrein te onderhouden, beheren of gebruiken.  

  

Wat is een Aantekening?

 

Een aantekening is een aparte vermelding bij de inschrijving van een registergoed in de basisregistratie kadaster. De aantekening heeft te maken met zaken of gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor wat iemand mag doen met een registergoed.  

  
Wat is een Aanvaarding nalatenschap?

 

Een aanvaarding nalatenschap is als een erfgenaam voor de rechtbank verklaart dat hij een erfenis wil hebben. Hij moet dit doen bij een rechtbank in het gebied waar de overledene het laatst heeft gewoond.  

  

Wat is een Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving?

 

Een aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is als een erfgenaam verklaart dat hij de erfenis alleen wil hebben als er nog geld overblijft nadat eventuele schulden betaald zijn.  

  

Wat is een Aanwijzing kadastrale grens?

 

Aanwijzing kadastrale grens is dat belanghebbenden aan de landmeetkundige medewerker van het Kadaster de informatie geven die nodig is om de nieuwe grenzen van een stuk grond te bepalen.  

 

Wat is een Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten?

 

De Aanwijzing van grond, Wet voorkeursrecht gemeenten is een besluit waarin de gemeenteraad stukken gronden aanwijst die zij als eerste wil kunnen kopen. Dit gebeurt als de gemeente verwacht dat ze de gronden in de toekomst nodig kan hebben om een gebied op een bepaalde manier te kunnen inrichten of gebruiken.  

  

Wat is een Administratieve teboekstelling schip?

 

Administratieve teboekstelling schip is dat een schip voorlopig als schip wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.  

  

Wat is Afslag en/of aanwas perceel?

 

Afslag perceel is dat de eigenaar van een stuk grond aan een water grond kwijtraakt nadat die door het water is weggeslagen. Aanwas perceel is dat hij grond erbij krijgt nadat die door het water is aangespoeld. De grens van zijn grond wordt dan in het kadaster aangepast. Dat gebeurt niet als het gaat om opzettelijke drooglegging of een tijdelijke overstroming.  

 

 Wat is Afsplitsing?

 

Een afsplitsing is als een deel of het hele vermogen van een rechtspersoon naar één of meer andere rechtspersonen gaat. De splitsende rechtspersoon blijft bestaan. Bij afsplitsing geldt dat minstens één van de andere rechtspersonen lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal geeft aan de leden of aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon. Of het kan zijn dat minstens één van de nieuwe rechtspersonen door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.  

 

Wat is de Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek?

 

Een Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst tussen mede-eigenaren van een stuk grond. Daarin maken zij afspraken die anders zijn dan wat er staat in artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Deze afspraken gelden ook voor degenen aan wie de mede-eigenaren later het stuk grond overdragen.  

  

Wat is een Akte?

 

Een akte is een ondertekend document dat gebruikt wordt als bewijs.  

  

Wat is een Appartementseigenaar?

 

En appartementseigenaar is degene die een appartementsrecht heeft gekocht.  

 

 Wat is een Appartementsrecht?

 

Een appartementsrecht is het recht dat een appartementseigenaar koopt. Het recht houdt in dat hij zijn woning mag gebruiken en dat hij mede-eigenaar wordt van het gebouw.  

  

Wat is een Appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht?

 

Een Appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht is een aantekening dat een eigendom waarop erfpacht zit dat al is gesplitst in appartementsrechten, wordt gesplitst in appartementsrechten.  

 

 Wat is Baatbelasting?

 

Baatbelasting is een belasting van de gemeente. De eigenaar van een onroerend goed betaalt deze belasting, omdat hij voordeel heeft van een voorziening die de gemeente heeft gebouwd of aangelegd. Deze belasting kan ook gelden voor de bezitter van het onroerend goed of voor degene die er voor een deel recht op heeft.  

    

Wat is Beklemrecht?

 

Een beklemrecht is het recht van een persoon om voor altijd de grond van iemand anders te mogen gebruiken. Hij wordt daardoor eigenaar van de gebouwen en de bomen en planten op die grond. Wil hij dat recht ook aan iemand anders geven? Dan moet de eigenaar van de grond daarvoor toestemming geven.  

   

Wat is een Belanghebbende?

 

Een belanghebbende is een persoon voor wie een besluit directe gevolgen heeft.  

  

 Wat is Belasting?

 

Belasting is geld dat een persoon aan de overheid moet betalen. Daarbij is het niet nodig dat de overheid met dat geld iets speciaal voor die persoon doet.  

  

Wat is een Beperkt gerechtigde?

 

Een beperkt gerechtigde is iemand die niet het volledige recht op een goed heeft, maar een stuk ervan. Dit betekent dat hij niet alles met dat goed mag doen. Het beperkte recht geeft aan wat hij er wel en niet mee mag doen.  

 

 Wat is een Beperkt recht?

 

Een beperkt recht is dat iemand geen volledig recht heeft op een goed, maar een stuk ervan. Dit betekent dat hij niet alles met dat goed mag doen. Het beperkte recht geeft aan wat hij er wel en niet mee mag doen.  

  

 Wat is een Beschermd monument?

 

Een beschermd monument is een monument dat staat op de lijst van beschermde monumenten volgens de Monumentenwet 1988.  

   

 Wat is een Beschermd natuurmonument?

 

Een beschermd natuurmonument is een natuurgebied dat volgens de minister een beschermd natuurmonument is. Voor dit natuurgebied gelden dan speciale regels.  

    

Wat is een Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet?

 

Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet of een beschermd Leefgebied is een gebied dat volgens de provincie beschermd moet worden omdat er waardevolle planten of dieren in leven. Als het gebied niet beschermd wordt, is er kans dat die planten of dieren uitsterven.  

   

 Wat is een Beschikkingsbevoegde persoon?

 

Een beschikkingsbevoegde persoon is een persoon die het recht heeft om een zaak of vermogensrecht aan een ander te geven. Of die op een zaak of vermogensrecht een recht mag laten gelden. Bijvoorbeeld een hypotheek of erfpacht.  

  

Wat is een Beslag?

 

Een beslag is een tijdelijke maatregel waarbij de overheid bepaalde zaken van iemand afneemt, zodat hij er niets meer mee kan doen.  

   

 Wat is een Besluit?

 

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een overheid. De beslissing heeft te maken met een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit betekent dat de beslissing gevolgen heeft voor de relatie tussen overheid en burgers of overheden onderling.  

  

Wat is een Besluit inzake onteigening?

 

Een besluit inzake onteigening is een besluit waarbij de overheid iemand dwingt een eigendom aan haar te verkopen, omdat ze dat eigendom nodig heeft voor een algemeen belang. De overheid betaalt daarvoor aan die ander een vooraf afgesproken bedrag.  

   

Wat is een Besluit of bevel, Waterstaatswet 1900?

 

Een besluit of bevel, Waterstaatswet 1900, is een besluit waarin staat wie zorgt voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dat zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen.  

   

 Wat is een Besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging?

 

Een besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging is dat de minister vergunning geeft om een voorziening aan te leggen, te behouden of te gebruiken die nodig is om Nederland te verdedigen.  

  

Wat is een Besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht?

 

Een besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht is een besluit van de overheid dat een eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat het Rijk, de provincie of een waterschap werkzaamheden uitvoeren in zijn grond.  

 

Wat is een Besluit op basis van Monumentenwet 1988  ?

 

Een besluit op basis van Monumentenwet 1988 is dat een minister besluit dat een gebouw zo waardevol is dat het een beschermd monument wordt.  

  

Wat is een Besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998  ?

 

Een besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998 is dat de minister besluit dat een stuk natuur of landschap zo waardevol is dat het een beschermd monument wordt.  

   

Wat is een Besluit op basis van Wet agrarisch grondverkeer  ?

 

Een besluit op basis van Wet agrarische grondverkeer is dat de overheid een bepaald gebied aanwijst als landgoed, landinrichtingsgebied, reservaat, structuurvisiegebied of reconstructiegebied.  

  

Wat is een Besluit op basis van woningwet  ?

 

Een besluit op basis van woningwet is dat de overheid besluit hoe iemand een woning, ander gebouw, tuin of terrein moet onderhouden, beheren en gebruiken.  

  

Wat is een Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder  ?

 

In dit besluit bepaalt de overheid dat er meer geluid mag zijn dan in de Wet geluidhinder staat.  

  

Wat is een Besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering  ?

 

In dit besluit beslist de gemeenteraad om af te wijken van de milieuregels voor bodem, geluid en lucht. Of om af te wijken van de waarden en afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij.  

    

Wat is een Besluit tot heffen van baatbelasting, Gemeentewet  ?

 

Een Besluit tot heffen van baatbelasting is dat de gemeenteraad bepaalt wat de baatbelasting wordt voor voorzieningen die de gemeente gaat aanleggen.  

 

Wat is een Besluit tot heffen van bouwgrondbelasting, Gemeentewet  ?

 

Een besluit tot heffen van bouwgrondbelasting is een besluit van de gemeente om bouwgrondbelasting te laten betalen. De eigenaar van bouwgrond betaalt deze belasting, omdat hij voordeel heeft van een voorziening die de gemeente heeft aangelegd voor die bouwgrond. Deze belasting kan ook gelden voor de bezitter van de bouwgrond of voor degene die er voor een deel recht op heeft.  

 

Wat is een Besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein, Woningwet  ?

 

Een Besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein is dat de overheid beslist om een gebouw, tuin of terrein te sluiten. Dit beslist de overheid omdat de Woningwet wordt overtreden.  

 

Wat is een Besluit tot sluiting object, Opiumwet  ?

 

Een Besluit Tot Sluiting Object, Opiumwet is dat de burgemeester beslist om een woning, coffeeshop of andere ruimte en het terrein eromheen te sluiten. Dit beslist hij omdat de Opiumwet wordt overtreden.  

 

Wat is een Besluit tot sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf, Gemeentewet  ?

 

Een Besluit Tot Sluiting Van Woning, Lokaal Of Bijbehorend Erf is dat de burgemeester beslist om een woning of andere niet-openbare ruimte en het terrein eromheen te sluiten. Dit beslist hij omdat de Gemeentewet wordt overtreden.  

 

Wat is een Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wabo  ?

 

Een bestuursdwangbesluit Wabo is dat de overheid beslist maatregelen te nemen om te zorgen dat iemand stopt met de Wabo te overtreden. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een dwangsombesluit Wabo is dat de overheid beslist dat iemand haar geld moet betalen zolang hij de Wabo overtreedt. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

 

Wat is een Bestuursdwangbesluit / dwangsombesluit, Woningwet  ?

 

Een bestuursdwangbesluit Woningwet is dat de overheid beslist maatregelen te nemen om te zorgen dat iemand stopt met de Woningwet te overtreden. Een dwangsombesluit Woningwet is dat de overheid beslist dat iemand haar geld moet betalen zolang hij de Woningwet overtreedt.  

 

Wat is een Bestuursorgaan  ?

 

Een bestuursorgaan is een door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert, waardoor meerdere groepen burgers worden geraakt.  

 

Is Betaling Online Veilig?

 

Uw online betaling wordt afgehandeld door Payment Service Provider ICEPAY. ICEPAY maakt het online betalen in deze webshop mogelijk door online betaalmethodes als iDEAL en PayPal aan te bieden en ICEPAY zorgt voor de afhandeling van uw transactie. De webshop is dus verantwoordelijk voor de afhandeling van uw bestelling en ICEPAY voor de verwerking van uw online betaling.

Kijk op de website van ICEPAY voor meer informatie over online betalingen via ICEPAY.

 

Wat is een Bevel  ?

 

Een bevel is als een door de wet aangewezen persoon of organisatie aan een ander laat weten dat hij iets moet doen of laten.  

 

Wat is een Bevel buitengewone omstandigheden  ?

 

Een bevel buitengewone omstandigheden is een opdracht om te zorgen dat materialen klaar staan voor als er een oorlog is of kan komen. Of als er andere bijzondere situaties zijn die op een oorlog lijken of te maken hebben met een oorlog.  

 

Wie is de Bevoegd aanlegger  ?

 

De bevoegd aanlegger is degene die op 1 januari 2007 kon aantonen dat hij een netwerk heeft aangelegd en daarvoor een vergunning had. Een netwerk is een groep kabels en leidingen in en boven de grond. De bevoegd aanlegger mag dit netwerk dan bij het Kadaster laten registreren. Dit is nodig als hij het netwerk wil verkopen of een recht hierop wil laten gelden.  

 

Wat is het Bevoegd gezag  ?

 

Het bevoegd gezag is een door de wet aangewezen persoon of instantie die publieksrechtelijke rechtshandelingen mag uitvoeren. Dit zijn activiteiten die gevolgen hebben voor de relatie tussen overheid en burger of tussen overheden onderling.  

 

Wat is Bezit  ?

 

Een bezit is een goed dat iemand heeft voor zichzelf. Het goed kan zijn eigendom zijn, maar dat hoeft niet.  

  

 

Wie is de Bezitter  ?

 

Een bezitter is iemand die een goed heeft voor zichzelf. De bezitter kan ook de eigenaar van het goed zijn, maar dat hoeft niet.  

 

 

Wat is een Binnenvaartschip  ?

 

Een binnenvaartschip is een schip dat als binnenvaartschip staat ingeschreven in de openbare registers. Is het schip niet ingeschreven? Dan is het ook een binnenvaartschip als het door zijn bouw niet bedoeld is om alleen maar of vooral op zee te varen.  

 

 

Wat is Bouwgrondbelasting  ?

 

Bouwgrondbelasting is een jaarlijkse belasting van de gemeente. De eigenaar van bouwgrond betaalt deze belasting maximaal dertig jaar, omdat hij voordeel heeft van een voorziening die de gemeente heeft aangelegd voor die bouwgrond.    

 

Wat is Branden schip  ?

 

Het branden van een schip is dat een schip een brandmerk krijgt. Dit is een nummer waaronder een schip in het openbare register van het Kadaster staat ingeschreven.    

 

Wat is een Brandmerk  ?

 

Een brandmerk is het kenmerk waaronder een schip in de openbare registers staat ingeschreven. Het kenmerk bestaat uit een nummer, de rubriek waarin het schip is ingedeeld, de naam van het register waar het schip is ingeschreven en het jaar van de inschrijving.    

 

Wat is Cessie hypotheek  ?

 

Cessie hypotheek is dat de bank of een andere organisatie haar vorderingsrechten die horen bij een hypotheek aan een ander geeft. Dit betekent dat die ander het goed mag verkopen als de eigenaar de lening niet meer kan betalen.  

 

Wat is een Chemienetwerk  ?

 

Dit is een groep kabels of leidingen die bedoeld zijn om chemische stoffen te vervoeren.   

 

Wat is een Conservatoir beslag  ?

 

Hierbij beslist de rechter tijdelijk een of meer goederen van iemand af te nemen om te voorkomen dat hij de goederen verkoopt of er een recht op laat gelden.    

 

Wat is De Dienst  voor het Kadaster?

 

De Dienst is de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariële akten in de openbare registers te laten bijschrijven.    

 

Wat is de De Staat  ?

 

De Staat mag volgens de wet handelen namens het land Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden.    

 

Wat is een Dienende erf  ?

 

Een dienend erf is een stuk grond betrokken bij een erfdienstbaarheid. In de notariële akte die is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster staat dat dit stuk grond een dienend erf is. Dit gebeurt omdat een ander dit stuk grond nodig heeft om zijn eigen grond goed of beter te kunnen gebruiken. Dat eigen stuk grond heet een heersend erf.    

 

Wat is een Doorhalen teboekstelling buitenlands register schip  ?

 

Doorhalen teboekstelling buitenlands register schip is dat een schip in een buitenlands register als schip wordt uitgeschreven.    

 

Wat is een Doorhaling registratie netwerk  ?

 

Doorhaling registratie netwerk is dat degene die een netwerk heeft ingeschreven door een notaris een verklaring van waardeloosheid in laat schrijven voor dat netwerk laat inschrijven. Een verklaring van waardeloosheid is een verklaring van de notaris waarin hij verklaart dat de rechthebbende heeft verklaart dat de inschrijving waardeloos is.    

 

Wat is Doorhaling teboekstelling zaak  ?

 

Doorhaling teboekstelling zaak is dat een schip of luchtvaartuig wordt uitgeschreven uit het openbare register van het Kadaster.    

 

Wat is een Echtgenoot  ?

 

Een echtgenoot is iemand die is getrouwd met een ander.    

 

Wie is Eigenaar  ?

 

Een eigenaar is degene die het grootste recht heeft om met een goed te doen wat hij wil. Als eigenaar heb je het recht om je eigendom te verkopen, er beperkte rechten op te vestigen en het recht om je eigendom terug te halen als iemand het heeft meegenomen.    

 

Wat is Eigendom  ?

 

Een eigendom is het meest volledige recht dat iemand kan hebben om met een zaak te doen wat hij wil.    

 

Wat is Einddatum recht  ?

 

De einddatum recht is de datum waarop een recht eindigt.    

 

Wat is Eindiging mandeligheid  ?

 

Eindiging mandeligheid is dat de situatie stopt dat er bij een stuk grond een ander stuk grond of soms een gebouw hoorde waar iemand samen met anderen eigenaar van was. Deze situatie kan stoppen omdat het stuk grond voor geen enkele eigenaar meer nodig is. Of omdat de eigenaren de grond niet meer samen willen gebruiken. De eigenaren laten dit vastleggen in een akte bij de notaris. Deze akte wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.    

 

Wat is een Eis tot vastlegging eigendom netwerk  ?

 

Een eis tot vastlegging eigendom netwerk is dat iemand in het Kadaster wil laten inschrijven dat hij eigenaar is van een groep kabels en leidingen in of boven de grond.    

 

Wat is een Electriciteitsnetwerk  ?

 

Een elektriciteitsnetwerk is een groep kabels of leidingen bedoeld om elektrische stroom te vervoeren.    

 

Wat is een Erfdienstbaarheid  ?

 

Erfdienstbaarheid is het recht dat iemand heeft om een stuk grond van een ander te mogen gebruiken. Die grond heeft hij nodig om zijn eigen grond goed of beter te kunnen gebruiken. Dat andere stuk grond heet een dienend erf. Het eigen stuk grond is het heersend erf.    

 

Wat is een Erfgenaam  ?

 

De erfgenaam is de persoon die de bezittingen en schulden of een deel ervan erft van iemand die is overleden.    

 

Wat is een Erflater  ?

 

De erflater is iemand die is overleden en aan anderen zijn bezittingen en schulden nalaat.    

 

Wat is Erfpacht  ?

 

Erfpacht is dat iemand het recht heeft om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander.    

 

Wat is Erfpachtcanon  ?

 

Erfpachtcanon is het bedrag dat een erfpachter moet betalen aan de eigenaar van een stuk grond omdat hij zijn grond gebruikt.    

 

Wie is de Erfpachter  ?

 

De erfpachter is de persoon die een stuk grond mag houden of gebruiken dat eigendom is van een ander.    

 

Wie is de Erfverpachter  ?

 

De erfverpachter is de eigenaar van een stuk grond die een ander het recht geeft deze grond tegen betaling te houden of te gebruiken.    

 

Wat is een Executoriaal beslag  ?

 

Executoriaal beslag is dat de rechter beslist om een deurwaarder in te schakelen nadat hij heeft bepaald dat iemand moet betalen en hij dat niet doet. De deurwaarder informeert degene die moet betalen persoonlijk over de uitspraak van de rechter. Betaalt diegene dan nog steeds niet, dan mag de deurwaarder zijn spullen verkopen.    

 

Wat is een Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening  ?

 

Een exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening is een plan waarin de gemeenteraad besluit wat er nodig is om een bouwplan voor een bepaald gebied uit te voeren. Het bouwplan is door de regering vastgesteld met een algemene maatregel van bestuur. Dit is een uitwerking van de wet.    

 

Wat is Faillietverklaring  ?

 

Een faillietverklaring is dat de rechter een persoon of een bedrijf failliet verklaart als hij niet meer kan betalen. Heeft de persoon of het bedrijf nog geld of bezittingen? Dan gaat dit naar degenen die nog geld van de persoon of het bedrijf moeten krijgen.    

 

Wat is een Fideï commis  

 

Een fideï commis is dat iemand een erfenis pas krijgt nadat eerst een ander de erfenis heeft gekregen.    

 

Wat is een Fusie  ?

 

Een fusie is een samenvoeging van twee of meer rechtspersonen, waarbij een van hen het vermogen van de ander krijgt. Of ze beslissen dat hun vermogen gaat naar de nieuwe rechtspersoon die ze samen oprichten.   

 

Wat is een Gasleidingnetwerk  ?

 

Een gasleidingnetwerk is een groep leidingen bedoeld om gas te vervoeren.  

Wat is Gebouwd met subsidie  ?

 

Gebouwd met subsidie is dat een bouwwerk gebouwd is met geld van de overheid.    

 

Wat is een Gedoogplicht  ?

 

Gedoogplicht is dat iemand moet toestaan dat de overheid werkzaamheden uitvoert die een algemeen belang hebben. Als hij door die werkzaamheden schade heeft, kan de overheid de schade betalen.    

 

Wat is Gedoogplicht Ontgrondingenwet  ?

 

Een gedoogplicht Ontgrondingenwet is dat een eigenaar of een ander die rechten heeft op een stuk grond of water, moet toestaan dat de overheid zijn stuk grond of water onderzoekt. Ook moet hij alles toestaan wat nodig is om dat onderzoek te laten doen. Het onderzoek en de medewerking daaraan zijn een opdracht van de minister.    

 

Wat isGedoogplicht Wet inzake de luchtverontreiniging  ?

 

Een gedoogplicht Wet inzake de luchtverontreiniging is dat iemand moet toestaan dat de overheid zijn stuk grond of gebouw gebruikt om metingen naar luchtvervuiling te doen. De overheid hoeft vooraf geen toestemming hiervoor te vragen.    

 

Wat is Gedoogplicht ex. Art 10, lid 2, 12, 12a Waterstaatswet 1900  ?

 

Een Gedoogplicht ex. Art 10, lid 2, 12 of 12a Waterstaatswet 1900 is dat iemand zaken moet toestaan die nodig of belangrijk zijn voor het waterstaatsbelang.    

 

Wat is een Gedoogplicht ex. hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet  ?

 

Een gedoogplicht ex. Hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet is dat de beheerder of een ander die rechten heeft op een stuk openbare grond, moet toestaan dat deze grond wordt gebruikt voor kabels voor telefoon, televisie of internet.    

 

Wat is een Gedoogplicht op basis van Grondwaterwet  ?

 

De gedoogplicht op basis van Grondwaterwet is dat iemand die rechten heeft op grond waar grondwater in zit, een onderzoek van het grondwater moet toestaan. Ook moet hij alles toestaan wat nodig is om dat onderzoek te laten doen. Het onderzoek en de medewerking daaraan zijn een beslissing van de provincie.    

 

Wat is een Gedoogverplichting Wet geluidhinder  ?

 

Een gedoogverplichting Wet geluidhinder is dat iemand geluidsmetingen moet toestaan.    

 

Wat is een Gekozen woonplaats  ?

 

Een gekozen woonplaats is dat iemand afspreekt in welke plaats hij bepaalde beslissingen zal nemen of acties zal doen. Soms bepaalt de wet die plaats. Soms beslist de persoon zelf in een overeenkomst wat de plaats wordt.    

 

Wat is een Geluidszone ex. art.41 Wet geluidhinder  ?

 

Een Geluidszone ex. Artikel 41 Wet geluidhinder is een gebied rond een industrieterrein waarvoor volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsregels gelden. Volgens deze wet mag het industrieterrein buiten dat gebied niet meer geluid maken dan wat er in de wet staat.  

 

Wat is een Gemeente  ?

 

Een gemeente is een overheidsorganisatie die mag besturen en beslissen over een gebied dat kleiner is dan een provincie.    

 

Wat is een Gemeentelijk monument  ?

 

Een gemeentelijk monument is een gebouw dat volgens een gemeente zo waardevol is dat het beschermd moet worden.    

 

Wie is de Gerechtigde  ?

 

Een gerechtigde is een mens of een rechtspersoon die recht heeft op een zaak of die een vermogensrecht heeft.   

 

Wat is een Goed  ?

 

Een goed is een zaak of een vermogensrecht. Een zaak is een concreet voorwerp dat is ontstaan door de natuur of door de mens. Een vermogensrecht is dat iemand een recht heeft dat een geldwaarde heeft en dat hij aan een ander kan geven.   

 

Wat is Grondrente  ?

 

Grondrente is het bedrag dat iemand krijgt van de eigenaar van een stuk grond.  

  

 

Wat is een Handhavingsbesluit Wabo  ?

 

Een handhavingsbesluit Wabo is een besluit waarin de overheid eist dat iemand stopt met het overtreden van de Wabo. Doet hij dat niet, dan neemt de overheid maatregelen of moet die persoon geld betalen. Wabo is de afkorting van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   

 

Wat is het Heersende erf  ?

 

Het heersende erf is een stuk grond waarvoor erfdienstbaarheid geldt. Het betekent dat de eigenaar of gebruiker van deze grond een ander stuk grond mag gebruiken om zijn eigen grond goed of beter te kunnen gebruiken. Het andere stuk grond is een dienend erf.  

 

Wat is een Herverkaveling in voorbereiding  ?

 

Een herverkaveling in voorbereiding is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat een stuk grond herverkaveld wordt. Dit betekent dat verschillende stukken grond een andere eigenaar krijgen.    

 

Wat is een Herverkaveling perceel  ?

 

Een herverkaveling perceel is dat een aantal stukken grond en de gebouwen daarop worden samengevoegd en opnieuw worden verdeeld. Dit gebeurt volgens de regels van hoofdstuk 8, titel 3 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied.    

 

Wat is Herverkavelingskosten te verwachten  ?

 

Herverkavelingskosten te verwachten is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat de eigenaar van een perceel nog kosten voor herverkaveling moet betalen.   

 

Wie is de Hoofdgerechtigde  ?

 

Een hoofdgerechtigde is dat iemand recht heeft op een zaak en een deel van dat recht aan een ander geeft.    

 

Wat is Huurkoop  ?

 

Huurkoop is dat koper en verkoper afspreken dat de koper een goed koopt op afbetaling. Dit betekent dat de koper een deel aanbetaalt en de rest van het bedrag in delen betaalt. Pas als de koper het hele bedrag heeft betaald, wordt hij eigenaar van het goed.    

 

Wat is Huurrecht  ?

 

Huurrecht is dat iemand het recht heeft om een luchtvaartuig te mogen huren dat is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dit is geregeld via een huurovereenkomst die minimaal zes maanden geldt.   

 

Wat is een Hypotheekgever  ?

 

De hypotheekgever is de persoon die een andere persoon, bank of instelling het recht geeft om als eerste een registergoed te mogen verkopen, als deze persoon de lening verbonden aan het recht van hypotheek niet meer kan betalen.    

 

Wie is de Hypotheeknemer  ?

 

De hypotheeknemer is de persoon, bank of instelling die als eerste een registergoed van een ander mag verkopen als die ander de lening verbonden aan het recht van hypotheek niet meer kan betalen.    

 

Wat is de Kadastrale grens  ?

 

Dit is de grens tussen stukken grond die het Kadaster heeft vastgesteld. Het Kadaster bepaalt die grens volgens informatie van betrokken partijen en volgens andere documenten met landmeetkundige gegevens over de stukken grond.    

 

Wat is een Kapverbod op basis van de Boswet  ?

 

Dit is een verbod om bomen, bosplantsoenen, hagen en struiken te kappen of te laten kappen. Dit verbod is bedoeld om natuur en landschap te beschermen. Kappen mag wel als dat bedoeld is om een bos of natuurgebied uit te dunnen. Hierbij worden bomen gekapt om te zorgen dat ze niet te dicht op elkaar staan en goed kunnen groeien.   

 

Wat is een Kerkgenootschap    ?

 

Dit is een vereniging van mensen met dezelfde godsdienst. Het doel van de vereniging is om samen een god te eren.    

 

Wat is het Keur  ?

 

Dit is een besluit van een waterschap waarin staat welke regels gelden voor de wateren en waterbouwwerken die het waterschap beheert.    

 

Wat is het Koninkrijk der Nederlanden  ?

 

Dit is een zelfstandige staat met de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.   

 

Wat is een Koopovereenkomst  ?

 

Dit is een overeenkomst tussen een verkoper en een koper. De verkoper geeft iets aan een ander en deze koper betaalt daarvoor geld.   

 

Wat is een Koopovereenkomst, art. 10 WVG  ?

 

Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper een bepaald stuk grond niet eerst aan de gemeente hoeft aan te bieden.    

 

Wat is een Koopovereenkomst, art. 7:3 BW  ?

 

Deze overeenkomst beschermt de koper tegen situaties die kunnen gebeuren in de tijd tussen de koop van een product en de levering ervan. In boek 7, artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek staat welke situaties dat zijn.    

 

Wat is een Kwalitatieve verplichting  ?

 

Deze overeenkomst betekent dat regels voor een geregistreerd goed waaraan iemand zich moet houden, ook gelden voor degene die het goed krijgt door overdracht, verjaring of onteigening. De regels gelden ook voor degene die het recht heeft om het goed te gebruiken.    

 

Wat is een Landgoed  ?

 

Een landgoed is een groot stuk grond met natuur, bos of andere bomen en struiken. Soms staat er ook een landhuis of een ander soort gebouw op dat past bij het karakter van het terrein. Het is belangrijk dat het terrein blijft bestaan omdat het een bijzondere betekenis heeft voor de natuur.    

 

Wat is een Landinrichtingsgebied  ?

 

Een landinrichtingsgebied is het geheel van alle stukken grond en gebouwen die worden herverkaveld.    

 

Wat is Lastgeving  ?

 

Een lastgeving is een overeenkomst waarin staat dat een persoon of organisatie iets moet doen in opdracht van een andere persoon of organisatie. De persoon of organisatie die de opdracht geeft, betaalt de kosten.  

 

Wat is een Lening wet bezitvormingsfonds  ?

 

Een lening wet bezitvormingsfonds is een lening volgens artikel 5 van de Wet bezitsvormingsfonds.    

 

Wat is een Lijst van rechthebbenden  ?

 

Een lijst van rechthebbenden is een lijst waarin staat welke personen welke rechten hebben voor de gronden in een gebied dat herverkaveld wordt.   

 

Wat zijn Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen  ?

 

Een Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat de gegevens over de plek van een registergoed komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.  

 

Wat is een Luchtvaartuig  ?

 

Een luchtvaartuig is een voertuig dat kan vliegen in de lucht.   

 

Wat is Mandeligheid  ?

 

Mandeligheid is dat er bij een stuk grond een ander stuk grond of soms een gebouw hoort waar iemand samen met anderen eigenaar van is. De mandeligheid is geregeld in een akte bij de notaris die is ingeschreven in de openbare registers. Daarnaast is een vrijstaande muur, hek of heg ook mandelig wanneer de erfgrens van twee percelen hier in de lengterichting onderdoor loopt.    

 

Wat is: Met aandeel in mandelig perceel  ?

 

Met aandeel in mandelig perceel is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat bij een stuk grond een ander stuk grond hoort waar iemand samen met anderen eigenaar van is.    

 

Wat is: Met betrekking tot het perceel is een ruilverkavelingsovereenkomst ingeschreven  ?

 

Met betrekking tot het perceel is een ruilverkavelingsovereenkomst ingeschreven is een aantekening in het Kadaster dat voor een stuk grond een overeenkomst van ruilverkaveling geldt. Daarbij gaat het om een ruilverkaveling waarvoor de eigenaren zelf gekozen hebben.    

 

Wat is een Meting kadastrale grens  ?

 

Een meting kadastrale grens is dat het Kadaster meet wat de grens van een stuk grond is. Het kadaster meet de grens volgens informatie van belanghebbenden.    

 

Wat is een Minister van Infrastructuur en Milieu  ?

 

De minister van Infrastructuur en Milieu.    

 

Wat is een Nalatenschap  ?

 

Nalatenschap is het geheel van de bezittingen en schulden die iemand heeft op het moment dat hij overlijdt.    

 

Wat is een Natuurlijk persoon  ?

 

Een natuurlijk persoon is een mens.    

 

Wat is een Natuurmonument  ?

 

Een natuurmonument is een gebied in Nederland dat belangrijk is voor de samenleving vanwege zijn bijzondere waarde voor de natuur of de natuurwetenschap.    

 

Wat is het Nederlands grondgebied  ?

 

Het Nederlands grondgebied is Nederland.    

 

Wat is een Netwerk  ?

 

Een netwerk is een groep kabels of leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van vaste of vloeibare stoffen, gassen, energie of informatie.    

 

Wat is een Niet-natuurlijk persoon  ?

 

Een niet-natuurlijk persoon is een organisatie die rechten en plichten heeft. Of een samenwerkingsverband dat geen rechten en plichten heeft. Voorbeelden van een samenwerkingsverband zijn een groep van organisaties, of een maatschap of een vennootschap onder firma (VOF).    

 

Wat is een Notaris  ?

 

Een notaris is een persoon die volgens de wet aktes voor anderen mag maken. Dit doet hij omdat anderen dit aan hem vragen of omdat het in de wet staat. Een notaris is door de minister benoemd en beëdigd als openbaar ambtenaar. Hij mag niet zijn geschorst of uit zijn ambt zijn gezet.    

 

Wat is een Olieleidingnetwerk  ?

 

Een olieleidingnetwerk is een groep leidingen bedoeld om olie te vervoeren.    

 

Wat is Onderbewindstelling  ?

 

Een onderbewindstelling is een besluit van de rechter dat iemand een of meer eigendommen niet meer zelf mag beheren. De rechter wijst iemand anders aan die deze eigendommen gaat beheren. Dat is de bewindvoerder.    

 

Wat is Ondercuratelestelling  ?

 

Een ondercuratelestelling is een besluit van de rechter dat een meerderjarig iemand niet meer zelf mag beslissen wat hij met zijn eigendommen doet. De rechter wijst een curator aan. Hij beslist en handelt namens de eigenaar van de eigendommen.    

 

Wat is een Ondergronds bouwwerk  ?

 

Een ondergronds bouwwerk is een bouwwerk onder de grond.   

 

Wat is Onroerend monument  ?

 

Een onroerend monument is een stuk grond, gebouw of ander bouwwerk dat belangrijk is voor de samenleving omdat het bijzonder mooi is. Of omdat het een bijzondere wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis heeft.    

 

Wat is een Onroerende zaak  ?

 

Een onroerende zaak is de grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond of aan een gebouw en die je niet kunt meenemen zonder iets te beschadigen. Voorbeelden zijn dakpannen, deuren, een keuken en bomen en vaste planten in de tuin.    

 

Wat is een Ontbindende voorwaarde  ?

 

Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die bepaalt dat een overeenkomst stopt na een bepaalde gebeurtenis.    

 

Wat is een Openbaar lichaam  ?

 

Een openbaar lichaam is een overheidsorganisatie die in de wet staat.    

 

Wat is een Openbaar telecommunicatienetwerk  ?

 

Een openbaar telecommunicatienetwerk is een elektronisch communicatienetwerk dat wordt gebruikt om openbare telecommunicatiediensten te leveren. Voorbeelden van diensten zijn telefoon en internet. Radio- en tv-programma's horen daar niet bij.    

 

Wat zijn de Openbare registers  ?

 

In de Openbare registers vind je alle notariële akten die betrekking hebben op registergoederen in Nederland. De inschrijving in het openbaar register is volgens de wet een voorwaarde om bijvoorbeeld de eigendom over te laten gaan.    

 

Wat is een Opheffing beslag  ?

 

Opheffing beslag is dat de voorzieningenrechter beslist dat het beslag op de goederen van een persoon moet stoppen. Dit gebeurt nadat een belanghebbende een kort geding heeft aangevraagd bij de rechter. Dit is dezelfde rechter als degene die opdracht heeft gegeven voor het beslag.  

 

Wat is een Oplegging beslag  ?

 

Oplegging beslag is dat de voorzieningenrechter beslist dat er beslag moet worden gelegd op de goederen van iemand.  

 

Wat is een Oplegging privaatrechtelijke belemmering  ?

 

Oplegging privaatrechtelijke belemmering is dat de overheid van de eigenaar van een stuk grond eist dat deze toestaat dat het Rijk, de provincie of een waterschap werkzaamheden uitvoeren in zijn grond of dingen met die grond doen die belangrijk zijn voor iedereen. De eigenaar wordt daarmee beperkt in zijn vrijheid voor een deel van zijn grond. Dit gebeurt als de minister vindt dat onteigening niet nodig is. Voorwaarde bij deze eis is wel dat de werkzaamheden niet onnodig veel hinder voor de eigenaar opleveren.    

 

Wat is een Oplegging publiekrechtelijke beperking  ?

 

Oplegging publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond. Het gaat niet om een beperking volgens het privaatrecht. En het gaat ook niet om schulden die te maken hebben met een huis of stuk grond of de rechten daarop, bijvoorbeeld de lening voor een huis.    

 

Wat is een Opschortende voorwaarde  ?

 

Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde die bepaalt dat een overeenkomst pas geldt na een bepaalde gebeurtenis.    

 

Wie is de Opstaller  ?

 

De opstaller is de persoon die het recht van opstal heeft. Dat betekent dat hij in of op een stuk grond of een gebouw van een ander een gebouw of werk mag plaatsen of iets mag planten en hier de eigenaar van wordt.    

 

Wat is het Optierecht  ?

 

Een optierecht is het recht van de houder van een luchtvaartuig om dit vaartuig later te kopen en eigenaar te worden. Voordat hij eigenaar wordt, moet hij een afgesproken bedrag betalen of aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij moet altijd een koopovereenkomst ondertekenen. Het optierecht wordt geregeld via een akte bij de notaris. Daarin staat duidelijk om welk luchtvaartuig het gaat.   

 

Wat is Oud-vaderlandsrecht  ?

 

Oud-vaderlandsrechten zijn rechten die nog wel kunnen bestaan, maar die je nu niet meer kunt vestigen. Dit komt omdat ze nog wel in het oude Burgerlijk Wetboek stonden, maar niet meer in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek staan.    

 

Wat is een Overdracht beperkt zakelijk recht  ?

 

Overdracht beperkt zakelijk recht is dat iemand in een akte van de notaris vastlegt dat hij een beperkt zakelijk recht aan een ander geeft.    

 

Wat is Overdracht eigendom  ?

 

Overdracht eigendom is dat iemand via een akte van de notaris een eigendom aan een ander overdraagt.    

 

Wat is een Overeenkomst  ?

 

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen.    

 

Wat is Overgedragen aan NNP in oprichting  ?

 

Overgedragen aan NNP in oprichting is een aantekening bij de levering van een registergoed dat dit goed wordt geleverd aan een niet natuurlijk persoon (NNP) die nog in oprichting is. Voorbeelden van een NNP zijn een bedrijf, organisatie of samenwerkingsverband.    

 

Wat is een Partij  ?

 

Een partij is een persoon of een rechtspersoon die samen met een andere persoon of rechtspersoon iets doet, waardoor zij samen een juridisch doel bereiken. Dit doel noemen juristen een "rechtsgevolg".    

 

Wat is een Perceel  ?

 

Een perceel is een stuk grond waarvan het Kadaster de grootte heeft gemeten en dat in het Kadaster een eigen nummer heeft.  

 

Wat is een Persoon  ?

 

Een persoon is een natuurlijk persoon, een mens, of een niet-natuurlijk persoon.  

 

Wat is een Plicht tot gebruik of beheer door derden, Woningwet  ?

 

Een plicht tot gebruik of beheer door derden, Woningwet, is een besluit van de overheid om het gebruik of beheer van een gebouw, tuin of terrein aan anderen te geven.  

 

Wat is een Plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet  ?

 

Een plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet is dat de gemeente bepaalt dat iemand een gebouw moet aanpassen zodat het voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Deze eisen staan in de welstandsnota van de gemeente en in de Woningwet.   

 

Wat is een Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur  ?

 

Een Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur is dat het waterschap besluit dat iemand iets moet doen of laten voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dit zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen. Het waterschap besluit dit volgens de regels die staan in zijn verordening.  

 

Wat is een Privaatrechtelijke belemmering  ?

 

Een privaatrechtelijke belemmering is dat de eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat het Rijk, de provincie of een waterschap zijn grond gebruikt voor werkzaamheden of zaken die belangrijk zijn voor iedereen.  

 

Wat is een Privaatrechtelijke beperking  ?

 

Een privaatrechtelijke beperking is dat iemand niet alles met een stuk grond of huis mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op de grond of het huis. Deze beperking wordt geregeld volgens het privaatrecht, bijvoorbeeld via een overeenkomst. Soms is er wel een wet nodig die het mogelijk maakt om dit soort beperkingen in het kadaster in te schrijven. Bijvoorbeeld de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.  

 

Wat is een Privaatrechtelijke rechtspersoon  ?

 

Een privaatrechtelijk rechtspersoon is een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloos vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  

 

Wat is een Privatieve last  ?

 

Een privatieve last is een afspraak waarbij iemand bepaalt dat een ander iets mag doen of beslissen en hij zelf niet meer.  

 

Wat is een Provinciaal monument  ?

 

Een provinciaal monument is een gebouw of ander bouwwerk dat volgens de provincie een monument is omdat het heel bijzonder is.  

 

Wat is een Provisioneel bewind  ?

 

Een provisioneel bewind is een besluit van de rechter dat een persoon die onder curatele staat en een of meer eigendommen niet meer zelf mag beheren. Dit gebeurt voordat wordt besloten dat iemand onder curatele wordt gesteld. De rechter wijst iemand anders aan die deze eigendommen meteen gaat beheren. Dat is de provisioneel bewindvoerder.  

 

Wat is een Publiekrechtelijke beperking  ?

 

Een publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond. Bij een publiekrechtelijke beperking gaat het niet om een beperking volgens het privaatrecht. Ook een schuld voor een huis kan geen publiekrechtelijke beperking zijn.  

 

Wat is een Publiekrechtelijke rechtspersoon  ?

 

Een publiekrechtelijk rechtspersoon is het Rijk, een provincie, gemeente, waterschap of andere overheden die volgens de Grondwet een verordenende bevoegdheid heeft. Dit betekent dat zij over bepaalde zaken regels mogen maken en beslissingen mogen nemen.  

 

Wat is RVK-rente te verwachten  ?

 

Een ruilverkavelingsrente te verwachten is een aantekening in het kadaster dat een eigenaar van een stuk grond rente moet betalen nadat zijn grond is herverkaveld.  

 

Wat is een Rangwisseling  ?

 

Een rangwisseling is dat een hypotheek voorrang heeft boven eerder ingeschreven hypotheken of rechten op datzelfde goed. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. In de akte staan dat degenen die recht hebben op de andere hypotheken of rechten akkoord gaan met de rangwisseling.  

 

Wat is een Rangwisseling hypotheek  ?

 

Rangwisseling hypotheek is dat een hypotheek voorrang krijgt boven eerder ingeschreven hypotheken.  

 

Wat is een Recht op gedeelte van een aanwas  ?

 

Recht op gedeelte van een aanwas is dat de eigenaar van een stuk grond aan een water extra grond erbij krijgt. Dit gebeurt nadat die grond door het water is aangespoeld. De grens van zijn grond wordt dan in het kadaster aangepast. Dat gebeurt niet als het gaat om opzettelijke drooglegging of een tijdelijke overstroming.  

 

Wat is het Recht van gebruik en bewoning  ?

 

Een recht van gebruik is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij een goed mag gebruiken voor zichzelf of zijn gezin. Als dat goed nog wat oplevert, mag hij dat ook hebben of houden. Bijvoorbeeld de oogst van een stuk land, of de rente bij aandelen. Een recht van bewoning is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij met zijn gezin in een huis mag wonen.  

 

Wat is het Recht van hypotheek  ?

 

Het recht van hypotheek is een beperkt recht en houdt in dat een bank of andere geldgever een huis of ander registergoed mag verkopen als de eigenaar de lening die ten grondslag ligt aan het recht van hypotheek niet meer kan terugbetalen. Het geld uit de verkoop gaat eerst naar de bank of geldgever die het recht op hypotheek heeft. Als er nog geld overblijft, gaat dat naar andere schuldeisers.  

 

Wat is een Recht van opstal  ?

 

Een recht van opstal is dat iemand het recht heeft om een gebouw, ander bouwwerk of planten of bomen in, op of boven een stuk grond of een gebouw te plaatsen, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.  

 

Wat is het Recht van pand  ?

 

Recht van pand is het recht dat iemand heeft om een eigendom van een ander te verkopen als deze een schuld bij hem heeft die hij niet meer kan terugbetalen. Degene met het eerste recht op pand krijgt als eerste het geld uit de verkoop. Als er nog geld overblijft, gaat dat naar andere schuldeisers. Het recht van pand geldt alleen voor goederen die geen registergoederen zijn.   

 

Wat is het Recht van vruchtgebruik  ?

 

Een recht van vruchtgebruik is het recht om goederen van een ander te gebruiken. Als die goederen nog wat opleveren, mag hij dat ook hebben of houden.  

 

Wat is een Rechthebbende  ?

 

Een rechthebbende is een persoon die een recht heeft.  

 

Wat is een Rechtshandeling  ?

 

Een rechtshandeling is dat een persoon of rechtspersoon iets doet om een juridisch doel te bereiken. Dit doel noemen juristen een "rechtsgevolg"  

 

Wat is een Rechtspersoon  ?

 

Een rechtspersoon is een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloos vennootschap of een besloten vennootschap die volgens de wet dezelfde rechten heeft als een mens. Dit geldt niet als in de wet staat dat dit voor een bepaalde rechtspersoon niet zo is.  

 

Wat is een Reconstructiegebied  ?

 

Een reconstructiegebied is een gebied dat volgens een zogeheten reconstructieplan opnieuw wordt ingericht. In een reconstructieplan bepaalt de overheid hoe een gebied er in de toekomst uit gaat zien.  

 

Wat is een Redres perceel  ?

 

Redress perceel is dat het Kadaster opnieuw de grootte van een stuk grond vaststelt. Dit is nodig omdat de oude maten niet kloppen.  

 

Wat is een Regeling artikel 18 van de Reconstr. Wet M-Delfland  ?

 

Een Regeling artikel 18 van de Reconstr. Wet M-Delfland is een aantekening in de basisregistratie dat een grondeigenaar geld krijgt als zijn grond herverkaveld wordt en hij die grond niet meer wil.  

 

Wat is een Registergoed  ?

 

Een registergoed is een goed waarvoor in bepaalde situaties een akte van een notaris nodig is die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. Bij die situaties gaat het om het vastleggen van een recht of eigendom voor dit goed.  

 

Wat is Registreren aanleg netwerk  ?

 

Registreren aanleg netwerk is dat het Kadaster vastlegt wie de eigenaar is van een netwerk. Dit gebeurt door een verklaring van de notaris in te schrijven in het openbare register van het Kadaster.  

 

Wat is een Reglement mede-eigenaren  ?

 

Een reglement mede-eigenaren is een overeenkomst tussen personen die samen eigenaar zijn van bepaalde goederen. In de overeenkomst spreken ze af dat ze die goederen samen gebruiken en beheren en hoe ze dat doen.    

 

Wat is een Roerende zaak  ?

 

Een roerende zaak is een zaak die niet onroerend is. Een onroerende zaak is de grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond of aan een gebouw en die je niet kunt meenemen zonder iets te beschadigen. Voorbeelden zijn dakpannen, deuren, een keuken en bomen en vaste planten in de tuin.  

 

Wat is een Samenvoeging onroerende zaak  ?

 

Samenvoeging onroerende zaak is dat het Kadaster een of meer bestaande stukken grond samenvoegt tot een nieuw stuk grond. Dat kan gebeuren op verzoek van de eigenaar, een beperkt gerechtigde of het Kadaster.  

 

Wat is een Schuldeiser  ?

 

Een schuldeiser is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet krijgen van een ander.   

 

Wat is een Schuldenaar  ?

 

Een schuldenaar is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet betalen aan een ander.  

 

Wat is een Splitsing van vermogen ?

 

Bij een splitsing kan het gaan om een zuivere splitsing van vermogen of om een afsplitsing van vermogen. In allebei de gevallen gaat een deel of het hele vermogen van een rechtspersoon over op één of meer andere rechtspersonen. Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan. Bij een afsplitsing blijft de splitsende rechtspersoon wel bestaan. Bij iedere splitsing geldt dat minstens één van de andere rechtspersonen lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal geeft aan de splitsende rechtspersoon. Of minstens één van de nieuwe rechtspersonen wordt door de splitsende rechtspersoon opgericht.    

 

Wat is een Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten  ?

 

De Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten is dat een appartementsrecht gesplitst wordt in meer appartementsrechten. De notaris maakt een akte van splitsing. Die wordt in het kadaster ingeschreven. Hierin staat wat de grenzen zijn van het onroerend goed en de delen die van iedereen samen zijn.  

 

Wat is een Splitsing eigendom in appartementsrechten  ?

 

Een splitsing eigendom in appartementsrechten is dat het eigendom van een stuk grond of een gebouw met wat erbij hoort gesplitst wordt in appartementsrechten.  

 

Wat is Splitsing erfpacht in appartementsrechten  ?

 

Splitsing erfpacht in appartementsrechten is dat een recht van erfpacht gesplitst wordt in appartementsrechten. Het recht van erfpacht geldt voor een stuk grond of voor een gebouw met grond en alles wat erbij hoort.  

 

Wat is een Splitsing onroerende zaak  ?

 

Splitsing onroerende zaak is dat het Kadaster een stuk grond splitst in twee of meer stukken grond. Dat kan gebeuren op verzoek van de eigenaar, een beperkt gerechtigde of het Kadaster.  

 

Wat is een Splitsing opstal in appartementsrechten  ?

 

Splitsing opstal in appartementsrechten is dat een recht van opstal in of op een stuk grond of een gebouw met alles wat daarbij hoort, wordt gesplitst in appartementsrechten. Met een recht van opstal mag iemand een gebouw, ander bouwwerk of planten en bomen in of op een stuk grond of een gebouw te plaatsen en hier de eigenaar van zijn, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.  

 

Wat is het Stadsmeierrecht  ?

 

Een Stadsmeierrecht is een recht volgens een overeenkomst tussen de gemeente Groningen en een of meerdere personen. In die overeenkomst staat dat die personen voor altijd de gronden van de gemeente Groningen mogen gebruiken die liggen in Oost-Groningen en de Gronings-Drente veenkoloniën.  

 

Wat is een Stadsverwarmingsnetwerk  ?

 

Een stadverwarmingsnetwerk is een groep van een of meer kabels of leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van heet water of stoom voor de verwarming van woningen die op dat netwerk zijn aangesloten.  

 

Wat is een Strafvorderlijk beslag  ?

 

Een strafvorderlijk beslag is dat Justitie een voorwerp van een persoon in beslag neemt, zodat die persoon kan worden vervolgd en bestraft omdat hij ervan verdacht wordt de wet te hebben overtreden.  

 

Wat is een Structuurvisiegebied  ?

 

Een structuurvisiegebied is een gebied waarvoor een overheid een structuurvisie heeft gemaakt. Dit is een plan waarin staat hoe de ruimte in het gebied zal worden gebruikt en ingericht. Het gebied is aangewezen door het Rijk, de provincie of gemeente.   

 

Wat is Subrogatie  ?

 

Bij subrogatie komt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oude schuldeiser. Dit gebeurt doordat de nieuwe schuldeiser alle schulden aan de oude schuldeiser betaalt.  

 

Wat is Subrogatie hypotheek  ?

 

Subrogatie hypotheek is dat een nieuwe schuldeiser alle (vorderings)rechten die horen bij een hypotheek, overneemt van de oude schuldeiser.  

 

Wat is een Surseance  ?

 

Surseance is dat een bedrijf aan de rechter vraagt of het uitstel kan krijgen om zijn schulden te betalen. Een bedrijf kan om dit uitstel vragen als het verwacht dat het zijn schulden niet meer kan betalen.  

 

Wat is een Teboekgestelde zaak  ?

 

Een teboekgestelde zaak is een zaak die als registergoed in het openbaar register van het Kadaster is ingeschreven.  

 

Wat is een Teboekstaand luchtvaartuig  ?

 

Een teboekstaande luchtvaartuig is een luchtvaartuig dat in het openbaar register van het Kadaster is ingeschreven.  

 

Wat is een Teboekstaand schip  ?

 

Een teboekstaand schip is een schip dat in het openbaar register is ingeschreven.    

 

Wat is een Teboekstelling als afgebouwd schip  ?

 

Teboekstelling als afgebouwd schip is dat een schip in het openbare register van het Kadaster wordt ingeschreven als afgebouwd schip.  

 

Wat is Tenietgaan beperkt recht  ?

 

Het tenietgaan beperkt recht is dat iemand die een deel van een volledig recht heeft, dat deel verliest.  

 

Wat is Tenietgaan beperkt recht door afstand  ?

 

Tenietgaan beperkt recht door afstand is dat iemand die een deel van een volledig recht heeft, met degene die het volledige recht heeft afspreekt dat hij dit recht niet meer wil hebben.  

 

Wat is Tenietgaan beperkt recht door opzegging  ?

 

Tenietgaan beperkt recht door opzegging is dat het beperkt recht wordt opgezegd. Dit kan gebeuren door degene die het volledige recht heeft of degene die het beperkt recht heeft. Dat hangt ervan af wat daarover in de wet staat. Of wat de betrokken partijen daarover hebben afgesproken toen ze het beperkt recht vastlegden.  

 

Wat is Tenietgaan beperkt recht door vervulling ontbindende voorwaarde  ?

 

Het tenietgaan beperkt recht door vervulling ontbindende voorwaarde betekent dat het beperkt recht is gestopt. De reden daarvoor kan zijn dat het beperkt recht op een bepaalde datum zou stoppen. Of dat er een voorwaarde was afgesproken waarbij het beperkt recht zou stoppen.  

 

Wat is Toestemming om boom, enz. binnen verboden afstand te hebben  ?

 

Een Toestemming om boom, enz. binnen verboden afstand te hebben is dat iemand toestemming heeft om een boom, struik of heg dichter bij de grens met de buren te planten dan volgens de regels of een plaatselijke gewoonte mag.  

 

Wat is Vanwege lopende registratieprocedure mogelijk niet overdraagbaar (art. 155a, lid 3 ONBW)  ?

 

Een Vanwege lopende registratieprocedure mogelijk niet overdraagbaar (art155a, lid 3 ONBW) is een aantekening in de basisregistratie dat een groep leidingen en kabels in de grond tijdelijk niet de eigendom van iemand anders kan worden. Ook kan er tijdelijk geen lening voor worden afgesloten. Dit geldt totdat iemand heeft aangetoond dat de kabels en leidingen zijn eigendom zijn.  

 

Wat is Vaststelling kadastrale grens  ?

 

Vaststelling kadastrale grens is dat het kadaster vaststelt wat de grens van een stuk grond is. Het Kadaster stelt dit vast volgens informatie van belanghebbenden en andere gegevens zoals die staan in artikel 50 van de Kadasterwet.  

 

Wat is een Verbintenis  ?

 

Een verbintenis is een relatie tussen twee partijen waarbij de ene partij iets moet doen voor een andere partij. Dit kan zijn omdat ze dit afgesproken hebben of omdat het in de wet staat.  

 

Wat is een Verbod op basis van de Luchtvaartwet  ?

 

Een Verbod op basis van de Luchtvaartwet is dat iemand iets niet mag doen in een gebied, omdat dit gebied volgens de wet te dicht bij een vliegveld ligt. Hij mag bepaalde spullen niet hebben, en hij mag geen gebouwen, andere bouwwerken of bomen plaatsen die hoger zijn dan wat in de wet staat.  

 

Wat is een Vereniging  ?

 

Een vereniging is een rechtspersoon waar mensen lid van kunnen zijn. Ze houden zich bezig met een bepaald doel. Dit doel is anders dan voor een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij.  

 

Wat is een Vereniging van eigenaren  ?

 

Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel om de belangen te regelen die de eigenaren van een appartement samen hebben. De vereniging maakt ook de statuten waarin het doel en de belangrijkste regels van de vereniging staan.   

 

Wat is een Vererving beperkt zakelijk recht  ?

 

Vererving beperkt zakelijk recht is dat de zakelijke beperkte rechten van iemand die overlijdt naar de erfgenamen gaan. Het gaat om de rechten die niet met de persoon te maken hebben. Het recht van vruchtgebruik gaat bijvoorbeeld niet over.  

 

Wat is een Vererving eigendom  ?

 

Vererving eigendom is dat erfgenamen van een overleden iemand automatisch eigenaar worden van wat hij nalaat.  

 

Wat is Verjaring beperkt recht  ?

 

Verjaring beperkt recht is dat iemand eigenaar wordt van een beperkt recht nadat hij het een aantal jaren alleen in bezit heeft gehad. Bij de verjaring kan het gaan om een verkrijgende verjaring of een bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring wist de bezitter niet en kon hij ook niet weten dat het recht van een ander was. De bezitter heeft het recht 10 jaar achter elkaar in bezit gehad. Bij bevrijdende verjaring wist de bezitter wel dat het recht niet van hem was of had hij dat kunnen weten. De bezitter heeft het recht 20 jaar achter elkaar in bezit gehad.  

 

Wat is Verjaring eigendom  ?

 

Verjaring eigendom is dat iemand na een bepaald aantal jaren volgens de wet automatisch eigenaar wordt van een stuk grond dat eerst van een ander was. Het kan gaan om acquisitieve of verkrijgende verjaring. Of het kan gaan om extinctieve of bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring wist de bezitter niet of kon hij niet weten dat de grond niet van hem was. Hij had de grond 10 jaar achter elkaar in zijn bezit. Bij bevrijdende verjaring wist de bezitter wel dat de grond niet van hem was, of had hij dat kunnen weten. Hij had de grond 20 jaar achter elkaar in zijn bezit.  

 

Wat is een Verkrijger  ?

 

Een verkrijger is iemand die goederen krijgt.  

 

Wat is Verkrijging beperkt zakelijk recht huwelijk  ?

 

Verkrijging beperkt zakelijk recht huwelijk is dat iemand een beperkt recht krijgt doordat hij trouwt.

 

Wat is een Verkrijging eigendom door huwelijk  ?

 

Een verkrijging eigendom door huwelijk is dat iemand eigenaar wordt van goederen doordat hij trouwt.  

 

Wat is een Verkrijging onder algemene titel  ?

 

Verkrijging onder algemene titel is dat iemand eigenaar wordt van een goed doordat hij dit erft, doordat hij trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Of doordat een bedrijf fuseert of juist gesplitst wordt.  

 

Wat is een Verkrijging onder bijzondere titel  ?

 

Verkrijging onder bijzondere titel is dat iemand eigenaar wordt van een goed doordat hij het juridisch krijgt nadat het goed aan hem is verkocht of door verjaring. Daarnaast kan een overheid een goed ook verkrijgen door iemand te onteigenen, de rechter bepaalt in dat geval dat de oude eigenaar geen eigenaar meer mag zijn. Iemand kan ook eigenaar worden door een andere manier die in de wet staat.  

 

Wat is Vermenging beperkt recht  ?

 

Een vermenging beperkt recht is dat het beperkt recht en het volledige recht waar het beperkt recht bij hoort, bij dezelfde persoon of rechtspersoon terecht komen. Het beperkt recht houdt dan op te bestaan.  

 

Wat is Vermogensrecht  ?

 

Een vermogensrecht is dat iemand een recht heeft dat een geldwaarde heeft en dat hij aan een ander kan geven. Hij kan het recht gebruiken om een ander geld te geven. Of hij kan het recht krijgen in ruil voor geld dat hij zelf heeft betaald of gaat betalen. Voorbeelden van vermogensrechten zijn aandelen en lijfrenten.    

 

Wat is een Vervallen privaatrechtelijke belemmering  ?

 

Vervallen privaatrechtelijke belemmering is dat de eigenaar van een stuk grond niet meer hoeft toe te staan dat het Rijk, de provincie of een waterschap zijn grond gebruiken voor werkzaamheden.  

 

Wat is een Vervreemder  ?

 

Een vervreemder is degene die juridisch iets met een goed mag doen. Hij mag bijvoorbeeld het goed overdragen of er een recht van hypotheek op vestigen.  

 

Wat is een Verwerping nalatenschap  ?

 

Een verwerping nalatenschap is dat iemand voor de rechtbank verklaart dat hij een erfenis niet wil hebben. De rechtbank ligt in het gebied waar de overledene het laatst woonde.  

 

Wat is Vestiging beperkt recht  ?

 

Vestiging beperkt recht is dat een beperkt recht ontstaat doordat iemand dit aan een ander overdraagt. Hierbij gelden dezelfde regels als bij het overdragen van een goed. Dit geldt niet als in de wet iets anders staat.    

 

Wat is Vicair beheer  ?

 

Vicair beheer is het beheer van vicariegoederen. Dit zijn goederen die eigendom zijn van de kerk.  

 

Wat is een Vonnis van boedelverzegeling  ?

 

Een vonnis van boedelverzegeling is dat de rechtbank toestemming geeft om de spullen in een huis of ander gebouw te verzegelen. De verzegeling is nodig om onderzoek te doen. Het betekent dat niemand aan de spullen mag komen totdat het onderzoek klaar is.  

 

Wat is Voogdij  ?

 

Voogdij is dat niet een ouder, maar een ander persoon gezag heeft over een kind dat jonger is dan 18 jaar.  

 

Wat is Voorkeursrecht gemeenten  ?

 

Voorkeursrecht gemeenten is dat een gemeente als eerste het recht heeft om een stuk grond of gebouwen te kopen. Dit recht kan de gemeente regelen als ze verwacht dat de koop van de grond of de gebouwen in de toekomst nodig kan zijn om een gebied op een bepaalde manier te kunnen inrichten of gebruiken.  

 

Wat is een Voorlopige vaststelling kadastrale grens  

 

Voorlopige vaststelling kadastrale grens is dat het Kadaster voorlopig vaststelt wat de grens is van een stuk grond dat al wel een eigen kadastraal nummer heeft. Later stelt het Kadaster de definitieve grenzen van het perceel vast.  

 

Wat is een Voornemen vernieuwing  ?

 

Een voornemen vernieuwing is het plan van het Kadaster om de basisregistratie van een onroerende zaak te vernieuwen.  

 

Wat is een Voorrecht  ?

 

Een voorrecht is dat een schuldeiser als eerste zijn deel uit de opbrengst van een verkoop krijgt. Dit gebeurt als er nog andere schuldeisers zijn, maar de opbrengst van de verkoop te laag is om iedereen te kunnen betalen.  

 

Wat is een Vorderingsbesluit Wabo  ?

 

Een vorderingsbesluit Wabo is dat de minister beslist dat de overheid maatregelen neemt als iemand de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft overtreden. Bij de maatregelen kan het gaan om een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een intrekking van een vergunning.  

 

Wat is een Vorderingsrecht  ?

 

Een vorderingsrecht is het recht dat iemand mag eisen dat een ander in een bepaalde situatie zich naar hem gedraagt volgens de afspraken in de wet of in een overeenkomst.  

 

Wat is een Vrijwillige ruilverkaveling  ?

 

Een vrijwillige ruilverkaveling is dat drie of meer eigenaren in een schriftelijke overeenkomst afspreken dat ze hun grond en gebouwen samenvoegen en opnieuw verdelen. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.  

 

Wat is een VvE bestuur  ?

 

Een VvE-bestuur is een bestuur van een vereniging van eigenaren.  

 

Wat is een Waterleidingnetwerk  ?

 

Een waterleidingnetwerk is een groep kabels of leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van water.    

 

Wat is een Waterschap  ?

 

Een waterschap is een overheidsinstelling die alle waterstaatswerken in een bepaald gebied beheert en onderhoudt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sloten, dijken en sluizen.  

 

Wat is een Wettelijke herverkaveling  ?

 

Een wettelijke herverkaveling is dat stukken grond volgens de wet worden samengevoegd en opnieuw verdeeld. De grond wordt verkaveld zoals in het inrichtingsplan van de provincie staat.  

 

Wat is een Wijziging appartementsrecht  ?

 

Wijziging appartementsrecht is dat de akte van splitsing aangepast wordt.  

 

Wat is een Wijziging erfdienstbaarheid  ?

 

Een wijziging erfdienstbaarheid is dat de rechter beslist dat de erfdienstbaarheid moet veranderen. De eigenaar van het heersende erf vraagt dit als hij door een onverwachte gebeurtenis de erfdienstbaarheid niet meer kan gebruiken. Of als de erfdienstbaarheid voor hem minder belangrijk is geworden. De rechter bepaalt of de verandering redelijk is voor de eigenaar van het dienende erf.  

 

Wat is Wijziging of opheffing erfpacht  ?

 

Wijziging of opheffing erfpacht is dat een erfpacht verandert of stopt door een onverwachte gebeurtenis. Die gebeurtenis zorgt ervoor dat de afspraken in de oude akte niet meer redelijk zijn voor de eigenaar of erfpachter.  

 

Wat is een Wijziging publiekrechtelijke beperking  ?

 

Een wijziging publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit een publiekrechtelijke beperking aan te passen. Die beperking houdt in dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond.  

 

Wat is een Zaak  ?

 

Een zaak is een concreet voorwerp dat is ontstaan door de natuur of door een mens.  

 

Wat is een Zakelijk recht  ?

 

Een zakelijk recht is het recht dat iemand op een zaak heeft en dat iemand anders niet aan kan tasten.  

 

Wat is een Zeeschip  ?

 

Een zeeschip is een schip dat als zeeschip ingeschreven staat in de openbare registers. Is het schip niet ingeschreven? Dan is het ook een zeeschip als het door zijn bouw alleen maar of vooral bedoeld is om mee op zee te varen.  

 

Wat is een Zeevissersschip  ?

 

Een zeevissersschip is een zeeschip dat door zijn bouw alleen maar of vooral bedoeld is voor de bedrijfsmatige visvangst.  

 

Wat is een Zelfstandig bestuursorgaan  ?

 

Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een zelfstandig door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert. Dit is geregeld in de wet, een algemene maatregel van bestuur of een besluit van de minister. De minister is niet verantwoordelijk voor de beslissingen van een ZBO. Het Kadaster is een ZBO.   

 

Wat is een Zuivere splitsing  ?

 

Een zuivere splitsing is dat het vermogen van een rechtspersoon naar twee of meer andere rechtspersonen gaat. Daarbij houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan.